Masz pytanie? 
 tel: 733 888 555 
Kontakt

kontakt ze sklepem

Smog co to jest? Jak powstaje? Jak z tym walczyć? Jakie jest zanieczyszczenie powietrza w Polsce? 2

Zanieczyszczenia powietrza w Polsce to realny problem, który niesie za sobą dotkliwe konsekwencje. Wpływ smogu na zdrowie jest notowany na szeroką skalę, nie tylko w zakresie chorób układu oddechowego. To cichy zabójca, którego zdecydowanie powinniśmy się obawiać. Na samym wstępie warto jednak zadać sobie pytanie: czym jest smog? Dlaczego poziom smogu w Polsce jest tak wysoki? A przede wszystkim, jak walczyć ze smogiem i jak się przed nim ustrzec?

smog w mieście

Co to jest smog?

Smog - definicja smogu tworzona była na przestrzeni lat, jako że problem zanieczyszczeń dostrzegalny było już w XVII wieku. Znana wszystkim nazwa smog pochodzi od dwóch wyrazów anglojęzycznych: smoke (dym) oraz fog (mgła). Takie połączenie doskonale definiuje istotę problemu smogu. Innymi słowy smog jest połączeniem trzech czynników: zanieczyszczeń wyprodukowanych przez ludzi, mgły jako zjawiska atmosferycznego, a także ciszy atmosferycznej. To ostatnie zjawisko oznacza zupełny brak występowania wiatrów. W ten sposób tworzy się mgła zanieczyszczeń zawieszona na tym poziomie atmosfery, w którym żyje człowiek. Ze względu na jego formę, skutki smogu są dostrzegalne nie tylko w statystykach. Smog widoczny jest gołym okiem, zwłaszcza z dużej odległości. W okresie wysokiego poziomu zanieczyszczeń powietrze przestaje być przejrzyste. Pojawiają się problemy z oddychaniem, ponieważ powietrze jest ciężkie, wilgotne, a wokół unosi się uciążliwy zapach. Wynika to z faktu, że na zanieczyszczenia powietrza składają się zwykle pyły zawieszone, kwaśne gazy, ołów, dwutlenek siarki, tlenek węgla, tlenki azotu oraz wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne, w tym rakotwórczy benzopiren (prof. PWr dr hab. inż. Izabela Sówka, Smog w Polsce? Definicje, przyczyny, skutki, zapobieganie, przeciwdziałanie; Agata Rzędowska Jerzy Rzędowski, Smog. Czas na decydujące starcie. Raport). wlSmog, którego istotną częścią składową są pyły zawieszone, obserwowany jest najczęściej w okresie grzewczym, a więc zimą, jesienią i wczesną wiosną. Wyróżnić można także smog typu letniego. W tym wypadku smog tworzą w dużej mierze substancje, takie jak ozon, azotan nadtlenku - acetylu, nadtlenek wodoru, tlenek węgla. (prof. PWr dr hab. inż. Izabela Sówka, Smog w Polsce? Definicje, przyczyny, skutki, zapobieganie, przeciwdziałanie.)

oczyszczacze powietrza higieniczny.pl

Jak powstaje smog?

Jakie są przyczyny smogu? Smog jest wypadkową kilku aspektów. Oprócz ukształtowania terenu i czynników atmosferycznych głównym czynnikiem sprawczym jest działalność człowieka. Z badań Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami (KOBiZE) wynika, iż w Polsce głównym źródeł zanieczyszczeń jest ciepłownictwo, a konkretnie nieodpowiednie ogrzewanie domów. Ta przyczyna powstawania smogu nazywana jest źródłem komunalno-bytowym. Oprócz tego czynnika, na czystość powietrza wpływ ma przemysł i transport drogowy. Najnowsze dane Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami wskazują na następujące przyczyny smogu w Polsce:

 • emisja PM 10 - główny źródłem pyłu zawieszonego PM10 jest niska emisja. Czynnik ten stanowi aż 46% źródeł emisji pyłu. Na drugim miejscu plasuje się przemysł, który przyczynia się do powstawania smogu w 20%. Kolejnym czynnikiem sprawczym jest rolnictwo (12%), transport drogowy (8%), a także energetyka (7%);

 • emisja benzo[a]pirenu - gdy chodzi o rakotwórczy bezno[a]piren emitowany jest aż w 84 % na skutek spalania drewna, odpadów i węgla w domach, celem ogrzewania. Źródła przemysłowe stanowią zaledwie 10 % emisji.

Istotą problemu smogu w Polsce są więc sami mieszkańcy, właściciele i użytkownicy lokali mieszkalnych i użytkowych. Obarczanie elektrociepłowni węglowych winą za smog w Polsce jest w dużej mierze bezpodstawne. W elektrowniach, w przeciwieństwie do domów mieszkalnych, stosuje się bowiem mechanizmy filtrujące. Nie zmienia to jednak faktu, że filtry stosowane w polskich elektrociepłowniach nie dorównują zachodnim pod względem skuteczności. Przemysł energetyczny w Polsce ulega jednak dynamicznym zmianom, a wiąże się to między innymi z odpowiednimi rozporządzeniami Unii Europejskiej. Do 2021 roku w Polsce poziom smogu powinien znacznie się zmniejszyć, a filtry należy dostosować do wymagań Best Available Technology - Najlepsze dostępne technologie. Większy problem stanowi natomiast niska emisja. Aby powietrze w Polsce choć odrobię zbliżyło się do granicy norm europejskich, konieczne jest zaangażowanie wszystkich Polaków.

jak powstaje smog

Smog - niska emisja

Czym jest tak właściwie wspomniana niska emisja odpowiedzialna za smog? To produkt uboczny spalania odpadów, lecz nie tylko i zagrażają nam również popularne paliwa stałe. Jaki rodzaj ogrzewania jest najbardziej szkodliwy? Jak wskazuje Polska Izba Ekologii, źródła zanieczyszczeń są następujące:

 • kotły ręcznie obsługiwane - 800 mg/m ³

 • tradycyjne piece kaflowe - 560 mg/m ³

 • niskiej jakości kotły węglowe - 420 mg/m ³

 • kotły węglowe klasy 5 - 40 mg/m ³

 • kotły na pelet drzewny klasy 6 - 20 mg/m ³

 • kotły gazowe - 0,008 mg/m ³

 • pompy ciepła - 0,00 mg/m ³


Powyższe zestawienie doskonale obrazuje przyczynę tak wysokiego poziomu zanieczyszczenia powietrza w Polsce. Bezsprzecznie, podczas spalania drewna i węgla uwalniane są do atmosfery szkodliwe substancje. Bez wątpienia istotną kwestią jest rodzaj, stan i jakość stosowanych paliw stałych. Ponadto w kotłach obsługiwanych ręcznie i tradycyjnych piecach kaflowych spalane jest nie tylko drewno i węgiel, a także wyroby drewnopodobne i odpady.

Najistotniejszą przyczyną tej sytuacji jest jednak brak dostępu do nowoczesnych kotłów. Chodzi zarówno o kotły elektryczne, pompy ciepła, jak też kotły gazowe oraz jakościowe kotły na pelet drzewny i węgiel. Przyczyn takiej sytuacji może być wiele, poczynając od bezrobocia, poprzez inflację i ceny kotłów, aż po wysokie koszty zużycia energii elektrycznej i gazu. W Polsce nieprzerwanie wprowadzane są jednak odpowiednie programy i ułatwienia, mające na celu dofinansowanie zakupu nowoczesnych urządzeń. Z pewnością z czasem pozwoli to wyeliminować smog i sprowadzić poziom zanieczyszczeń do poziomu poniżej norm.

Jak walczyć ze smogiem?

Walka ze smogiem nie ogranicza się wyłącznie do poziomu ustaw. Konieczne jest bowiem także zaangażowanie społeczeństwa. Wprowadzona Ustawa Antysmogowa pozwala samorządom decydować o zastosowaniu konkretnych nakazów i zakazów w tej kwestii. W Krakowie, gdzie walka ze smogiem jest szczególnie zaostrzona, wprowadzono zakaz palenia węglem i drewnem. Uchwała obowiązuje od 1 września 2019 roku. To jednak tylko ułamek tego, co powinno być uczynione w kwestii smogu. Jak walczyć ze smogiem?
czyste powietrze kobieta

 1. Edukacja - to pierwszy etap walki, który w dużym mierze polskie społeczeństwo ma już za sobą. Zdziwienie może jednak budzić fakt, że problem smogu nie dla każdego polskiego mieszkańca jest oczywisty. Tymczasem sytuacja powinna być alarmująca. Problem smogu w Polsce rozpoczął się już w okresie uprzemysłowienia, podobnie jak w innych krajach świata. Nadszedł jednak czas, aby smog zlikwidować - nie zaś utrzymywać jako normę.

 2. Wymiana pieców - dostępne są liczne programy pomocowe dla tych, którzy chcą ograniczyć koszty wymiany pieca węglowego. Są to między innymi: Program Czyste Powietrze oraz Regionalne Programy Operacyjne. Piece wymieniane są nie tylko w domach jednorodzinnych, ale także w kamienicach. To właśnie wymiana pieców pozwoli w dużej mierze wyeliminować zanieczyszczenia powietrza z atmosfery.

 3. Termomodernizacja budynków - jak walczyć ze smogiem? Odpowiednio ocieplony budynek jest kluczem do obniżenia kosztów zużycia prądu i gazu. Dlatego zaleca się, by wszystko nowe budynki projektowane były z myślą o energooszczędnym użytkowaniu. W tym celu wprowadzono program Ulga Termomodernizacyjna oraz Program Czyste Powietrze.

 4. Zakaz palenia węglem i drewnem - niestety, konieczne okazało się wprowadzenie zakazu spalania paliw stałych. Dotyczy to zwłaszcza tych województw, w których problem niskiej emisji jest szczególnie widoczny. Wbrew pozorom smog w Krakowie nie odbiega od poziomu zanieczyszczenia powietrza w innych większych i mniejszych miejscowościach Polski. Mimo to, Kraków jest obecnie jedyny miastem w Polsce, gdzie zakaz ten wprowadzono.

 1. Odnawialne źródła energii - inwestycja w odnawialne źródła energii jest zwraca się z nawiązką. To oszczędność dla wszystkich tych, którzy decydują się na zakup pieca elektrycznego. Połączenie nowoczesnego pieca z wykorzystaniem energii słonecznej lub wiatrowej pozwala znacznie ograniczyć wydatki. W tym celu również zaproponowano odpowiednią pomoc, a mianowicie Program Mój Prąd. Bez wątpienia odnawialne źródła energii są przyszłością! Ich wykorzystanie pomoże zlikwidować smog w Polsce.

Jakie są skutki smogu?

Zanieczyszczenia powietrza są zagrożeniem dla zdrowia każdego człowieka. Szczególnie narażone są dzieci, młodzież w okresie rozwoju, osoby starszych, kobiety w ciąży, jak też rozwijający się płód. Skutki smogi są zatrważające. Smog jest bowiem mieszanką zanieczyszczeń niezwykle szkodliwych, jak np. benzen, chlorowodór, WWA, dioksyny, cyjanowodór, formaldehyd. Wpływ smogu został udokumentowany między innymi przez Krakowski Alarm Smogowy, we współpracy z Polskim Towarzystwem Medycyny Środowiskowej, Wojskowym Instytutem Medycznym, Polską Federacją Stowarzyszeń Chorych na Astmę, Alergię i POChP. W publikacji „Wpływ zanieczyszczeń powietrza na zdrowie” przedstawiono następujące aspekty:

 • smog i układ oddechowy - pył zawieszony obecny w smogu wpływa chorobotwórczo na górne drogi oddechowe, a także płuca i oskrzela. Działanie wpływu PM 10 widoczne jest przede wszystkim na poziomie górnych dróg oddechowego, tymczasem skutki wdychania pyłu PM 2.5 obserwowane są na poziomie płuc i oskrzeli. Alarmującym zjawiskiem jest wzrost umieralności na choroby układu oddechowego skorelowane z zanieczyszczeniem powietrza. Efektem jest także astma oskrzelowa i przewlekła obturacyjna choroba płuc. Ze względu na szkodliwy wpływ pyłu zawieszonego, WHO określa maksymalne średnie roczne stężenie pyłu PM 2.5 na poziomie 10 μg/m3. W Polsce norma ta jest przekroczona średnio czterokrotnie.

 • zanieczyszczenia powietrza a rozwój płodu - dzieci, które w okresie prenatalnym narażone były na wpływ smogu, często zapadają na zapalenia płuc i oskrzeli już w wieku niemowlęcym. Alarmująca jest również niska waga urodzeniowa. Notowane są także przypadki utraty ciąży na skutek ekspozycji. Zauważono także negatywne zmiany w obrębie centralnego układu nerwowego, skutkujące niższym poziomem inteligencji według skali IQ. Wykazano również związek zanieczyszczeń z występowaniem spektrum autyzmu wśród dzieci, których matki narażone były na działanie smogu podczas ciąży. Zanieczyszczenia powietrza mogą być w dużej mierze odpowiedzialne także za wystąpienie ADHD oraz skłonność do depresji i inne zaburzenia uznawane powszechnie za choroby cywilizacyjne.

 • skutki smogu, czyli umieralność - zanieczyszczenia powietrza mogą bezpośrednio przyczynić się do śmierci. Jest to widoczne na przykładzie Wielkiego Smogu londyńskiego. W owym czasie odnotowany 4000 zgonów spowodowanych właśnie przez zanieczyszczenia powietrza. Wysoki współczynnik umieralności dotyczył nie tylko osób po 45 roku życia, lecz także noworodków. Powodem były choroby układu oddechowego i zaburzenia krążenia. Przypuszcza się, że 26 - 48 tysięcy przedwczesnych zgonów w Polsce spowodowanych jest właśnie smogiem.

 • zanieczyszczenia powietrza a układ krążenia - Amerykańskie Towarzystwo Kardiologiczne potwierdza, iż zanieczyszczania powietrza mają wpływ na układ krążenia. Winowajcą jest przede wszystkim pył zawieszony PM 2.5. Obecność tej substancji we wdychanym powietrzu wiąże się z natężeniem dysfunkcji krążenia i ich rozwojem.

 • smog a układ nerwowy - niszczący wpływ smogu na układ nerwowy widoczny jest szczególnie wśród dzieci i młodzieży, a także w gronie osób starszych. Wśród najmłodszych obserwuje się liczne zaburzenia o podłożu nerwowym. Należy do nich autyzm, ADHD, skłonność do agresji, obniżenie średniego poziomu IQ. Wśród dorosłych obserwuje się problem depresji, z kolei osoby starsze borykają się z zaburzeniami zdolności poznawczych.

 • smog a choroby onkologiczne - Międzynarodowa Agencja Badań nad Rakiem (IARC) klasyfikuje zanieczyszczania powietrza jako czynniki rakotwórcze. Szczególnie groźny jest benzo[a]piren i inne wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne. Benzo[a]piren obecny w polskim powietrzu odpowiada wypaleniu nawet kilku tysięcy papierosów. Substancje rakotwórcze obecne w smogu mogą powodować najróżniejsze choroby onkologiczne, takie jak nowotwór moszny, nowotwór pęcherza, rak płuc, rak macicy. Wśród dzieci narażonych na smog w okresie prenatalnym można zaobserwować wyższych współczynnik zachorowalności nowotwór gałki ocznej oraz białaczkę.

  (dr Jakub Jędrak, prof. UJ dr hab. n. med. Ewa Konduracka, dr hab. inż. Artur Jerzy Badyda, dr med. Piotr Dąbrowiecki, „Wpływ zanieczyszczeń powietrza na zdrowie” i prace tam cytowane)

Jak chronić się przed smogiem?

aplikacja smog

Ochrona przed smogiem jest konieczna nie tylko na zewnątrz, ale także w domach i miejscach pracy. Zanieczyszczenia powietrza przenikają bowiem do wnętrz, stąd różnica w poziomie czystości powietrza jest nikła. Jak walczyć ze smogiem i chronić się, aby nie spowodował spustoszenia w organizmie? Oczywiście pierwszym ze sposobów jest unikanie smogu. W każdym polskim województwie umieszczony jest czujnik smogu, dzięki któremu otrzymujemy tak zwany smog alert. Pomiar smogu obecnie wykonywany jest w wielu punkach , również w obrębie jednego miasta. Pozwala to określić poziom smogu, z jakim mamy do czynienia w najbliższej okolicy. Mapa smogu jest ogólnie dostępna zarówno na stronach rządowych, jak też w formie aplikacji niezależnych. Szczególnie polecana jest mapa kanarek - smog jest przedstawiany z dużą dokładność, z zachowaniem norm europejskich. Coraz bardziej popularna staje się także mapa airly - smog i odsetek poszczególnych typów zanieczyszczeń sprawdzić można na laptopie, jak też w aplikacji na smartfona. Mapa zanieczyszczeń powietrza może w różny sposób przedstawiać jakość powietrza. W tym celu najczęściej wykorzystuje się kolory, obrazując poziom smogu „w normie” oraz ten alarmujący, szczególnie niebezpieczny. W Polsce jednak oficjalny alert smogu jest upubliczniany dopiero po znacznym przekroczeniu norm. Tymczasem normy europejskie w każdy z krajów UE są takie same. Warto więc korzystać z mapy zanieczyszczeń, która obrazuje zagrożenie w zgodzie z rzeczywistością. Pomocna jest również wspomniana aplikacja - smog może się zmieniać w ciągu dnia. Z godziny na godzinę zanieczyszczenia mogą się zagęszczać. Warto więc korzystać z aplikacji także w drodze, w pracy i w szkole. Kolejnym sposobem ochrony przed smogiem jest stosowanie masek. Nie zawsze jesteśmy w stanie uniknąć ekspozycji. Dlatego należy stosować maski antysmogowe z jakościowym filtrem. Zanieczyszczenia powietrza są wyłapywane przez filtry HEPA. Najlepsze maski wspomagają szybkie oczyszczanie powietrza i usuwanie nadmiary pary wodnej oraz CO2.

Bez wątpienia, aby dom rzeczywiście stanowił schronienie przed smogiem, należy stosować oczyszczacze powietrza. W przeciwnym razie organizm nie zyska szansy na regenerację. Nowoczesne oczyszczacze powietrza marki Warmtec wyposażone są nie tylko w filtry HEPA, ale także jonizator powietrza i nawilżacz. Filtry wychwytują zanieczyszczenia powietrza, takie jak smog, a także sierść, alergeny, a nawet bakterie, wirusy i zarodniki pleśni. Oczyszczacze powietrza to zazwyczaj urządzenia wysoce energooszczędne. Dostępne są różne tryby pracy, w tym oszczędny i cichy tryb nocny. W zależności od wybranego modelu oczyszczacza, możliwe jest korzystanie także z dodatkowych udogodnień.

Jak oczyścić powietrze w domu?

Smog nie jest naszym sprzymierzeńcem. Na szczęście istnieją sprawdzone metody oczyszczania powietrza w domu. Sposoby te warto stosować także w lokalach użytkowych, biurach oraz instytucjach. Wspomniane już oczyszczacze powietrza powinny pojawiać się zwłaszcza w przedszkolach i żłobkach. Oprócz tego, naturalne oczyszczanie powietrza zapewniają rośliny. Skuteczność ich działania potwierdziło nawet NASA. Jak oczyścić powietrze w domu? Jaki oczyszczacz powietrza wybrać i jakie rośliny hodować, by smog zniknął z naszych domów?

 1. Wybieraj oczyszczacze powietrza najwyższej jakości - aby oczyszczacz dobrze spełniał swoje zadanie, należy dobrać urządzenie dostosowane do wymiarów pomieszczenia. Koniecznie trzeba także zwrócić uwagę na rodzaj zastosowanych filtrów. Jaki więc oczyszczać wybrać? Przede wszystkim nowoczesny, zapewniający realny efekt czystego powietrza. Dobrym przykładem jest oczyszczacz powietrza WARMTEC AP350W, który zapewnia 8 etapowe oczyszczanie powietrza na powierzchni nawet 80 m². Dzięki jego użyciu smog staje się tylko przykrym wspomnieniem, również w mieszkaniu o dużej powierzchni. To idealny oczyszczacz powietrza także w przypadku jednopoziomowych domów jednorodzinnych. Oczyszczacz powietrza WARMTEC AP350W wyposażony jest w najbardziej skuteczny filtr HEPA H13, który likwiduje zanieczyszczenie powietrza w 99,97%. Oprócz tego zastosowano filtry wstępne, filtr węgla aktywnego, sito molekularne, filtr fotokatalityczny, promienie ultrafioletowe, a także nawilżacz i jonizator powietrza. Filtr węgla aktywnego wychwytuje szkodliwe związku lotne, w tym gazy i metale ciężkie. Sito molekularne podwaja skuteczność aktywnego węgla, neutralizując jeszcze mniejsze cząsteczki. Filtr fotokatalityczny likwiduje smog w postaci spalin, substancji organicznych i substancji oleistych. Lampa UV neutralizuje wirusy i bakterie. Jony ujemne natomiast pozytywnie oddziałują na samopoczucie i zdrowie.

  Niektóre oczyszczacze powietrza wyposażone są także w filtr zimnokatalityczny odpowiedzialny za likwidację grzybów, pleśni i innych mikroorganizmów. Przykładem jest oczyszczacz powietrza AP077W marki Warmtec lub ultra nowoczesny oczyszczacz powietrza AP Sky firmy Warmtec. Ten ostatni model zachwyci nawet bardzo wymagających użytkowników. Powierzchnia oczyszczania sięga do 120 m²! Zastosowano również filtr nanokrystyliczny, który wyłapuje pozostałe zanieczyszczenia. Niezwykle istotny jest także komfort użytkowania oczyszczaczy wiodących marek. Oczyszczacze powietrza zaopatrzone są w wyświetlacze LCD, na których widnieje aktualny pomiar smogu w mieszkaniu. Dostępne są opcje manualne i automatyczne, a także blokada rodzicielska, timer, różne tryby pracy i wiele innych udogodnień.

 2. Hoduj rośliny oczyszczające - jak walczyć ze smogiem w domu? Zainwestuj w roślinność. Naukowcy z NASA udostępnili listę roślin oczyszczających powietrze. Wśród nich znajdują się popularne rośliny domowe! Jak to możliwe? Chlorofil, organizmy żywe zamieszkujące glebę oraz system korzeniowy roślin są odpowiedzialne za oczyszczanie powietrza z wielu szkodliwych substancji. Aby wspomóc działanie roślin można wyposażyć się nawet w specjalnie doniczki z otworami, które zapewniają dostęp powietrza do korzeni. Jakie rośliny hodować, by zneutralizować smog?

  Niezwykle skuteczny jest skrzydłokwiat, który oczyszcza powietrze z formaldehydu, ksylenu, trichloroetylenu, tlenku węgla i benzenu. Dracena odwrócona zlikwiduje benzen, trichloroetylen, aldehyd mrówkowy i ksylen. Bluszcz pospolity zalecany jest osobom cierpiącym na astmę. Roślina ta likwiduje zanieczyszczenia powietrza, takie jak benzen, formaldehyd, ksylen oraz trójchloroetylen. Warto hodować także sensewierię gwinejską, dracenę wonną, gerberę Jamesona, rapis wyniosły czy anturium Andrego. Z pomocą tych roślin można w dużej mierze zlikwidować smog obecny we wnętrzu. Działanie roślinności warto uzupełnić o wspomniany już oczyszczacz powietrza. Ten duet jest w stanie zdziałać cuda, by w domu, biurze czy przedszkolu powietrze stało się krystalicznie czyste i bezpieczne!

Zanieczyszczenie powietrza w Polsce

Jaki poziom smogu notowany jest w Polsce? Które z miast są najbardziej zanieczyszczone? Gdy chodzi o smog - mapa zanieczyszczeń powietrza w Polsce wydaje się być zawsze najbardziej zagęszczona na południu, w okolicach Krakowa i Katowic. Nie do końca jest to jednak zgodne z prawdą. Nierzadko poziom smogu jest wyższy w innych miastach i województwach. Wszystko zależne jest od aktualnej sytuacji pogodowej, a także od... ilości i rozmieszczenia czujników. Pomiar smogu często przeprowadzany jest tam, gdzie problem nagłośniono. Na mapie polski pozostaje nadal wiele pustych miejsc, które nie zostały przebadane pod kątem występowania smogu. Mapa zanieczyszczeń powietrza w Polsce przedstawia się następująco:

 • zanieczyszczenie powietrza w mieście Warszawa jakość powietrza w Warszawie nie jest zadowalająca. W roku 2017 średni roczny poziom PM10 wyniósł 41 µg/m3 i wartość ta przekracza najwyższą dopuszczalną normę. Średnie roczne stężenie PM2,5 w Warszawie w 2019 roku wyniosło 24,2 µg/m3. Tymczasem bezpieczna norma wynosi 10 µg/m3. Smog w Warszawie stanowi realny problem, warto więc stale obserwować aktualne pomiary, które zależne są w dużej mierze od warunków pogodowych (Roczna Ocena Jakości Powietrza w województwie mazowieckim. Raport za rok 2017, WIOŚ)

 • zanieczyszczenie powietrza Kraków według pomiarów WIOŚ Kraków, smog w mieście Kraków systematycznie się zmniejsza. Zawdzięczamy to skoncentrowanej akcji antysmogowej. Mianowicie w styczniu 2017 roku pyłu zawieszonego PM10 wynosił 121,7 µg/m3. W styczniu 2019 roku było to już 46,8 µg/m3. Jednakże, nadal średni roczny pomiar pyłu zawieszonego PM10 w miesiącach zimowych wynosi na al. Krasińskiego 62 µg/m3, poziom benzenu 2,1 µg/m3, dwutlenku węgla 2000 µg/m3, a tlenku węgla 844 µg/m3.

 • smog - Katowice walczą ze smogiem, aby skutecznie oczyścić powietrze w regionie. To działania konieczne, ponieważ na terenie aglomeracji górnośląskie w roku 2018 odnotowano średnią roczną emisję PM2,5 na poziomie 6 996,9 kg/km2, roczny poziom stężanie benzo[a]pirenu wyniósł 2,3 kg/km2, emisja PM 10 plasuje się na wysokim poziomie 8 006,0 kg/km2 rocznie (Raport wojewódzki za rok 2018, WIOŚ)

 • smog w miejscowości Kielce – w 2018 roku zanieczyszczenie powietrza w Kielcach osiągnęło apogeum. W 2019 średni roczny pomiar PM 10 wyniósł 30,42 µg/m3, gdy chodzi o PM 2,5 odnotowana średnia to 19 µg/m3. (Raport wojewódzki za rok 2018, GIOS)

 • zanieczyszczenie powietrza Wrocław - smog w mieście Wrocław jest zagrożeniem dla mieszkańców, podobnie jak w każdym większym mieście Polski. Miasto regularnie wydaje komunikaty o przekroczeniu dopuszczalnej wartości PM10 w okresie chłodnym oraz ozonu latem.

 • smog Poznań - na terenie aglomeracji poznańskiej emitowane jest aż 1, 9 kg/km2 benzo[a]pirenu w skali roku, a także 3 998,8 PM 2,5 oraz 4 432 PM10 rocznie (RWMŚ GIOŚ).

 • smog Lublin - średnie roczne stężenie PM 10 w Lublinie wynosi 32,53 µg/m3, natomiast PM 2,5 22,04 µg/m3. Wynik ten plasuje się na średnim poziomie, w porównaniu do innych polskich aglomeracji (Ocena jakości powietrza w województwie lubelskim za rok 2017, WIOŚ).

Jakość powietrza w Polsce

W rankingu 50 najbardziej zanieczyszczonych miast europejskich, aż 36 to miasta polskie. Raport WHO z roku 2018 nie pozostawia złudzeń - polskie ciepłownictwo, budownictwo i przemysł muszą być modernizowane. W 72% polskich miast przekraczane są średnie roczne dopuszczalne normy zanieczyszczeń powietrza. Odpowiedź na pytanie, czy smog w Polsce jest problemem i zagrożeniem dla zdrowia jest więc prosta. Dlaczego zanieczyszczenia powietrza w naszym kraju plasują się na tak wysokim poziomie? Przyczyny smogu są złożone. Oprócz wymienionych już paliw stałych, istotnym czynnikiem jest ukształtowanie terenu i klimat. Klimat środkowoeuropejski bywa nazywany umiarkowanym. W praktyce jednak zimy są znacznie bardziej mroźne niż na północy Europy. Mróz, zastój powietrza oraz polskie kotliny i brak korytarzy powietrza - to przepis na powstanie smogu. Nie pozostaje więc nic innego, jak tylko walka i ochrona przed smogiem. Wybierajmy ekologiczne piece grzewcze, korzystajmy z odnawialnych źródeł energii i brońmy się przed działaniem smogu. Powstają coraz bardziej zróżnicowane, kolorowe maski antysmogowe. Wyróżnić można także maski dla dzieci, a nawet te dedykowane noworodkom. Warto zaopatrzyć się także w jakościowe oczyszczacze powietrza, na przykład oczyszczacze Warmtec. Dzięki temu, dom stanie się oazą. W czasie relaksu powinniśmy bowiem głęboko odetchnąć i oczyścić organizm. Na redukcję smogu dobrze wpływają również niektóre gatunki roślin - więcej pisaliśmy o tym w artykule - rośliny oczyszczające powietrze.

Oczyszczacz powietrza AP SKY marki Warmtec. Skutecznie likwiduje zanieczyszczenie powietrza w domu (do 120m2).

Powietrze jest potrzebne do prawidłowego funkcjonowania organizmu. Aby nam pomagać, a nie szkodzić, powietrze powinno być czyste. Tymczasem, zwłaszcza zimą, powietrze w Polsce jest pełne szkodliwych substancji. Zanieczyszczenia powietrza należy więc zwalczyć. Dostępne są nowoczesne rozwiązania, dzięki którym smog przestanie być problemem! O ile proces modernizacji jest czasochłonny, maski antysmogowe i oczyszczacze powietrza są szybkim sposobem na ochronę przed zanieczyszczeniami.

Komentarze do wpisu (2)

19 września 2019

Zdecydowanie polecam zakup oczyszczacza powietrza. Od kiedy mamy go w domu widać wyraźną poprawę.

19 września 2019

Jaja z tym smogiem, ponoć pozwał skarb państwa za smog. "Z powodu ataku kaszlu musiałem upokorzony zejść ze sceny" cytując Gazetę Wyborczą ;))))))))))))))))

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl