Masz pytanie? 
 tel: 733 888 555 
Kontakt

kontakt ze sklepem

Atest PZH - Czym jest? Ile kosztuje? Jak sprawdzić czy jest wymagany certyfikat higieniczny? 0

Każdy nowo-powstały produkt, by móc obronić się na konkurencyjnym rynku powinien posiadać odpowiednie rekomendacje, poświadczone specjalistycznymi certyfikatami. Najbardziej rozpoznawalnym i popularnym świadectwem tego typu jest Atest PZH, czyli inaczej Atest Higieniczny PZH, który potwierdza, że dany wyrób jest zgodny z obecnymi normami w dziedzinie bezpieczeństwa. Krótko mówiąc – produkt posiadający Atest PZH w żaden sposób nie wpłynie negatywnie na zdrowie ludzi i środowisko naturalne.

Atest PZH

Atesty Higieniczne PZH wystawia się na życzenie odbiorcy lub producenta przez instytucję upoważnioną do oceny jakości produktu, którą jest Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny (NIZP-PZH). Twórca dokumentu zobowiązany jest do przebadania danego produktu pod względem jakości, składu chemicznego, właściwości mechanicznych itp. Dopiero po pozytywnym przejściu wielu testów i badań, wystawiany jest końcowy Atest PZH.

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny to najstarsza instytucja zdrowia publicznego w kraju, która została powołana do życia 21 listopada 1918 roku, czyli zaledwie kilka dni po ogłoszeniu niepodległości Polski. Pierwotna nazwa instytutu brzmiała jednak nieco inaczej, mianowicie – Państwowy Centralny Zakład Epidemiologiczny. Dopiero 7 września 1923 roku Rada Ministrów ogłosiła nową nazwę – Państwowy Zakład Higieny i uprawnił go tym samym do nadawania stopni naukowych w dziedzinie nauk medycznych. Zaś w 2007 roku dołożono pierwszy trzon nazwy, którym instytut mianuje się do dziś. Siedzibą Instytutu jest obecnie budynek na Warszawskim Mokotowie, mieszczący się przy ulicy Chocimskiej.

Instytut od zawsze prowadził działalność w kilku podstawowych dziedzinach zdrowia publicznego, mimo stałego rozwoju nauk medycznych i ciągle zmieniającej się sytuacji zdrowotnej, jak i politycznej kraju. Były to zatem działalności nie tylko o charakterze naukowym i szkoleniowym, ale także usługowo-badawczym, interwencyjnym i funkcjonalnym. Głównymi zagadnieniami pozostały jednak niezmiennie: higiena, epidemiologia, bakteriologia, immunologia czy parazytologia.

Atest higieniczny PZH Makoinstal infrastruktura sanitarna

Atest higieniczny PZH - Makoinstal infrastruktura sanitarna.

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny (NIZP-PZH) bada i rozwiązuje zatem problematykę chorób społecznych i działa zapobiegawczo w dziedzinie chorób zakaźnych. Stale monitoruje sytuację zdrowotną kraju, poprawia warunki sanitarne i higieniczne oraz dba o bezpieczeństwo środowiska naturalnego. NIZP-PZH uważany jest także za ważny ośrodek, dbający o nie-inwazyjność przedmiotów użytkowych i pewność żywności, dlatego najważniejszą częścią aktywności placówki jest kształcenie specjalistów w zakresie zdrowia publicznego oraz szeroko pojęta promocja zdrowia na skalę światową.

NIZP-PZW od lat współpracuje zarówno z krajowymi, jak i międzynarodowymi organizacjami o pokrewnych misjach. Zaliczyć można do nich znaną na całym świecie organizację WHO, ECDC czy DG Sanco. Razem przeciwstawiają się rozwojowi chorób, niehigienicznym warunkom pracy czy rozprzestrzenianiu się chorób zakaźnych, uczestnicząc w procesie tworzenia ważnych programów i przedsięwzięć dotyczących zdrowia publicznego oraz przygotowując ekspertyzy dla instytucji rządowych i samorządowych.

Jedną z ważniejszych akcji, był trwający aż osiem lat Narodowy Program Zdrowia (2007-2015), który dziś zwiększa świadomość zdrowego stylu życia i zachowań prozdrowotnych u wielu polaków.

Atesty higieniczne PZH – obowiązek, czy element uzupełniający?

Czy Atest PZH jest obowiązkowy? To pytanie zadają sobie głównie producenci, którzy chcą uniknąć dodatkowych kosztów lub są dopiero na etapie projektowania danego produktu. Otóż Atest Higieniczny PZH posiada odpowiednie uregulowania prawne, których niezastosowanie może grozić wysoką sankcją.

Jeszcze do niedawna Atest PZH był obowiązkowy dla większości urządzeń i materiałów stosowanych zarówno w budownictwie, jak i w instalacjach wodno-klimatyzacyjnych. Od 1 stycznia 2016 roku obowiązuje jednak nowy regulamin, który zawęził grupę produktów atestowanych, wyłącznie do tych, które mają kontakt z wodą zdatną do spożycia przez ludzi. W innych wypadkach jest to zatem dokument w pełni dobrowolny.

Obowiązkowej ocenie higienicznej podlegają zatem wyroby kontaktujące się z wodą pitną oraz środki służące do jej uzdatniania i dezynfekcji. Ocena zgodności prowadzona jest wtedy zgodnie z:

  • wymaganiami dyrektywy 98/83/WE w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi

  • rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi

Nowe zapisy mają służyć idei minimalizowania wtórnego zanieczyszczania wód i szkodliwego wpływu substancji wprowadzanych do ich obiegu. Państwa członkowskie Unii Europejskiej zobowiązały się zatem wykorzystywać wyłącznie substancje i materiały, które nie wpływają negatywnie na jakość wody. Dotyczy to zarówno nowych instalacji, jak i produkcji urządzeń stosowanych do dystrybucji wody pitnej.

Atest PZH w Polsce – uregulowania prawne

W Polsce, wszelkie regulacje prawne, dotyczące atestacji higienicznej, zostały zawarte w Ustawie o Zbiorowym Zaopatrzeniu w Wodę i Zbiorowym Odprowadzaniu Ścieków:

  • w art. 12.2 stwierdza się między innymi iż: „każdy materiał używany do uzdatniania wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi powinien posiadać pozytywną ocenę higieniczną właściwego terenowo organu inspekcji sanitarnej.”

  • §21, ustęp 2, pkt 2 mówi natomiast, że: „jednym z dokumentów, których przedłożenie jest wymagane przy ubieganiu się o taką ocenę, jest aktualny atest higieniczny jednostki uprawnionej do jego wydawania.”

Jedyną jednostką naukową w Polsce, uprawnioną przez Ministra Zdrowia w zakresie wydawania atestów na materiały stosowane w systemach dystrybucji wody oraz środki stosowane do jej uzdatniania jest Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny (NIZP-PZH). Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z dnia 7 grudnia 2017 roku określa natomiast iż:

  • § 24. W ramach prowadzonego nadzoru nad materiałami i wyrobami stosowanymi w procesach uzdatniania i dystrybucji wody właściwy państwowy powiatowy lub państwowy graniczny inspektor sanitarny wydaje ocenę higieniczną dla materiału lub wyrobu stosowanego w procesach uzdatniania wody.

  • § 25. Ocena higieniczna, o której mowa w § 24 jest wydawana na podstawie dokumentacji przedłożonej przez producenta lub dystrybutora lub podmiot ubiegający się o zastosowanie materiału lub wyrobu stosowanego w procesach uzdatniania wody. (...) Dokumentacja, o której mowa w ust. 1–3, zawiera: opis rodzaju zastosowanego materiału, wyrobu, substancji chemicznych i ich mieszani z aktualnymi atestami higienicznymi jednostki uprawnionej do wydawania takich atestów

Jak można wywnioskować – pozostałe materiały budowlane, wyroby przemysłowe czy te, mające kontakt z żywnością nie podlegają obligatoryjnemu obowiązkowi atestacji. Atest Higieniczny PZH jest więc w tych przypadkach dobrowolny i niewymagany. Produkty mogą zostać zatem zgłoszone do atestacji na zasadzie dobrowolności.

Atest PZH higieniczny - Grabexim

Atest PZH higieniczny - Grabexim.

Atest Higieniczny PZH – dlaczego warto ubiegać się o certyfikat?

Mimo, iż Atest Higieniczny PZH nie jest dokumentem wymaganym dla większości wyrobów to jednak istnieją przesłanki, które skłaniają do podjęcia tego działania. Otóż w przypadku wyrobów, które mogą w jakikolwiek sposób wpływać na zdrowie i bezpieczeństwo ludzi czy środowiska, producent tego wyrobu lub podmiot wprowadzający produkt do obrotu, jest prawnie oraz cywilnie odpowiedzialny za bezpieczeństwo swojego wyrobu. Nawet nieświadome narażenie człowieka na uszczerbek zdrowotny czy chorobę może bowiem ponieść za sobą niemałe konsekwencje. PZH Atest będzie więc gwarancją, zapewnieniem i jednocześnie tak zwaną podkładką dla spraw toczących się o ewentualne narażenie człowieczeństwa na niebezpieczeństwo.

Atest PZH, jako jeden z wyróżników jakości i bezpieczeństwa, okaże się przydatny również podczas procedur przetargowych czy procesów wyboru dostawców. Może być on także jednym z kryteriów oceny wyrobów podczas kwalifikowania ich na danym szczeblu łańcuchu dystrybucji. Mowa tu przede wszystkim o produktach dla dzieci, czyli: zabawkach, kosmetykach do pielęgnacji maluszków czy wyrobów w kontakcie z żywnością.

Atest Higieniczny PZH z pewnością wyróżni dany produkt na tle konkurencji. Klient mając do wyboru bowiem kilka różnych produktów tej samej kategorii, z pewnością wybierze ten – sprawdzony przez ekspertów i bezpieczny dla zdrowia. Ponadto, producent, który dobrowolnie poddaje atestacji swoje produkty, wykazuje szczególną dbałość o potrzeby swoich klientów i jakość własnych wyrobów. Atesty PZH są więc także swego rodzaju instrumentem marketingowym.

PZH Atest Higieniczny – jakie grupy produktów podlegają atestacji?

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego ściśle określa, jakie grupy produktów można zgłosić do oceny i atestacji w NIZP-PZH, w celu uzyskania atestu PZH. Dzieli je na trzy podstawowe grupy:

  • Produkty, podlegające procesowi atestacji higienicznej w Zakładzie Bezpieczeństwa Zdrowotnego Środowiska (materiały wykończeniowe i budowlane; wyroby motoryzacyjne; materiały i wyroby stosowane w środowisku domowym, w obiektach użyteczności publicznej, zakładach usługowych; preparaty służące do uzdatniania i dezynfekcji i wody; materiały i preparaty służące do oczyszczania gleby i wody; filtry i inne urządzenia służące do doczyszczania wody wodociągowej; wyroby i urządzenia stosowane w instalacjach wentylacyjno-klimatyzacyjnych itp.)

  • Produkty, podlegające procesowi atestacji higienicznej w Zakładzie Toksykologii i Oceny Ryzyka Zdrowotnego (środki biobójcze, nawozy rolnicze, środki do pielęgnacji roślin, świece, znicze, zimne ognie, podpałki, brykiety, środki gaśnicze, preparaty przeciw insektom, środki do oczyszczania ścieków, zbiorników wodnych i utylizacji szamb)

  • Produkty, podlegające procesowi ubiegania się o świadectwo jakości zdrowotnej w Zakładzie Bezpieczeństwa Żywności (materiały przeznaczone do kontaktu z żywnością – naczynia, sztućce, zlewy, blaty, formy cukiernicze, grille; wyroby dla dzieci i niemowląt – butelki, naczynia do karmienia, smoczki, kubki, gryzaki, zabawki, pieluchy, pościel, przewijaki, wanienki, nocniki; maszyny przemysłu spożywczego, kosmetyki wraz z opakowaniami, chemia gospodarcza – płyny do mycia, płyny do prania, odświeżacze powietrza, impregnaty itp)

Astest Higieniczny – jak uzyskać certyfikat, czyli przebieg procesu atestacji

Jak uzyskać Atest PZH? Nic trudnego – wystarczy wypełnić stosowny do kategorii produktu wniosek, który jest podstawą do rozpoczęcia procesu opiniowania. Wnioski są ogólnodostępne, do pobrania na głównej stronie www.pzh.gov.pl. Do wniosku należy dołączyć niezbędną dokumentację i zarejestrować wniosek, nadając mu numer.

Następnie należy dokonać opłaty administracyjnej, zgodnie z obowiązującym cennikiem, w tytule wpisując numer sprawy. Wniosek nie jest bowiem rozpatrywany do momentu zaksięgowania opłaty.

Skompletowany wniosek, dokumenty oraz potwierdzenie przelewu należy dostarczyć osobiście lub pocztą do Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny w Warszawie. Możliwe jest również złożenie i dostarczenie wniosku drogą elektroniczną na adres e-mail odpowiedni dla danego zakładu wydającego opinię. Dopiero wtedy rozpoczyna się proces atestacji.

Instytut ocenia wyrób w zakresie bezpieczeństwa wobec ludzi i środowiska. Skrupulatnie sprawdza jego skład i właściwości, a po pozytywnym rozpatrzeniu, oryginał pozytywnej opinii wysyłany jest pocztą na adres wnioskodawcy i drogą elektroniczną w postaci skanu.

Jak sprawdzić Atest PZH?

Producent lub osoba odpowiedzialna za wprowadzenie wyrobu do obrotu, uzyskując Atest Higieniczny PZH, ma prawo (bez ponoszenia dodatkowych kosztów) do kopiowania, fotografowania, skanowania i digitalizacji dokumentu w celach informacyjnych i marketingowych. To samo dotyczy się przyporządkowanego do certyfikatu znaku graficznego „Produkt z Atestem”. Oryginalne logo to granatowo białe koło z nazwą instytucji i grafiką drzewa w dolnej części znaku.

Atest PZH można więc sprawdzić na stronie internetowej producenta, w folderach reklamowych i innych materiałach informacyjnych, umieszczanych w radio, telewizji czy prasie. Najczęściej jednak zgodność produktu z normami bezpieczeństwa można zauważyć bezpośrednio na opakowaniu zbiorczym lub jednostkowym produktu. To bowiem najlepszy sposób na zwizualizowanie i namacalne potwierdzenie jakości danego wyrobu.

Atest PZH – cena i termin ważności

PZH Atest Higieniczny wydawany jest zwykle na okres 5 lat. W przypadku produktów, podlegających jednak obowiązkowej procedurze atestacji, czyli wyrobów kontaktujących się z wodą pitną oraz atestów wydawanych przez Zakład Toksykologii i Oceny Ryzyka Zdrowotnego – Atesty Higieniczne PZH ważne są tylko przez 3 lata. Ważne jest zatem skrupulatne pilnowanie terminów i regularne odnawianie certyfikatów.

Ciężko natomiast konkretnie sprecyzować, ile kosztuje Atest PZH. Atest PZH wydawany jest bowiem w oparciu o wyniki badań oraz informacje przedłożone przez wnioskodawce. Ostateczna cena atestu PZH będzie więc w dużym stopniu uzależniona od kompletności dokumentów, rodzaju wyrobu i trybu atestacji. Stała jest jednak opłata administracyjna za uzyskanie certyfikatów. Wynosi ona bowiem 2850 zł netto dla trybu ekspresowego, czyli atestacji nietrwającej dłużej niż 2 tygodnie oraz 1650zł netto dla trybu zwykłego (do 3 miesięcy). Do tych wartości należy jednak doliczyć ewentualne koszty przygotowania wniosku, przeprowadzanych badań i dokumentacji, co może wynieść nawet dodatkowe 1500 zł netto.

Niezależnie jednak od ceny, Atest PZH jest z pewnością jednym z najbardziej cenionych i zauważalnych rekomendacji, świadczących o jakości danego produktu. To inwestycja, która wyróżni firmę na tle konkurencji i będzie stanowiła o jej trosce w zakresie bezpiecznego zaspokajania potrzeb klientów. Należy jednak pamiętać, że jeden Atest Higieniczny PZH dotyczy jednego materiału, wyrobu czy preparatu. Objęcie jednym atestem szeregu wyrobów, dopuszczalne jest wyłącznie w momencie, jeśli nie dane podzespoły nie różnią się zasadniczo składem materiałowym.

 

Komentarze do wpisu (0)

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl